Exoven matka hiilineutraaliksi ohjelmistoyritykseksi

Saavutimme hiljattain Exovella yhden merkittävimmistä vastuullisuustavoitteistamme, nimittäin hiilineutraaliuden, jonka konkretisoi Koodia Suomesta ry:n myöntämä Hiilineutraaliusmerkki. Otamme kunnialla tämän merkin vastaan neljäntenä suomalaisena ohjelmistoyrityksenä. 

Tässä blogissa kerromme tarkemmin, miten tavoitteeseen päästiin.

Viime vuoden aikana selvitimme vuoden 2021 kokonaispäästömme ja niiden eri lähteet. Hiilijalanjälkemme oli noin 82 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja. Merkittävimpiin lähteisiin lukeutui ostoenergiaan tuotannon päästöissä (Scope 2) toimitilojen lämmitys ja sähkö, kun taas epäsuorien päästöjen (Scope 3) osalta matkustaminen ja kahvin kulutus aiheuttivat suurimmat päästöt.

Päästölaskenta antoi meille paremman ymmärryksen siitä, mistä toimista hiilijalanjälkemme ylipäätään koostuu, ja mihin näistä voimme vaikuttaa. Arvioimalla mahdollisuuksiamme vähentää päästöjämme yrityksen eri toiminnoissa olemme onnistuneet myös luomaan minimointisuunnitelman tuleville vuosille.

Vaikka pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvan haitan ympäristölle, syntyy siitä kuitenkin edelleen välttämätön määrä päästöjä. Tästä syystä päätimme kumota aiheuttamamme päästöt kompensoimalla ne.

Mitä on kompensointi?

Kompensointi mahdollistaa yrityksille ja yksityishenkilöille oman hiilijalanjäljen tasapainottamisen osallistumalla erilaisiin hankkeisiin, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Lähivuosina ala on saanut osakseen paljon kritiikkiä muun muassa valvonnan puutteen ja mahdollisten väärinkäytösten johdosta. Huomionarvoista on myös se, ettei kompensointi ole hyväntekeväisyyttä, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva markkinajärjestelmä, jossa toimii voittoa tavoittelevia yrityksiä. Kaikki nämä tekijät aiheuttavat alalla epävarmuutta ja mahdollistavat muun muassa viherpesua.

Toisaalta tätä epäluotettavuutta pyritään vähentämään jatkuvasti erilaisten standardien, selvitysten ja lainsäädännön avulla. Yleisimmin tunnetut sertifikaatit Gold Standard ja Verran VCS eli Verified Carbon Standard pyrkivät varmistamaan, että hiilihankkeet ovat korkealaatuisia. Ne asettavat kriteerit sille, miten hankkeita tulee rakentaa, varmentaa ja validoida, sekä ylläpitävät rekisteriä näistä projekteista ja niistä ostetuista yksiköistä.

Ympäristöministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa tehnyt lähivuosina laajaa selvitystyötä vapaaehtoisen päästökompensoinnin markkinasta ja alan toimintamekanismien tarjoamista mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alan sääntelyn tarvetta ja roolia selvittävien hankkeiden tulosten pohjalta julkaistiin ohjeistus vapaaehtoisen päästökompensoinnin markkinalle helmikuussa 2023. Opas linjaa vapaaehtoisten ilmastotekojen hyviä käytäntöjä, kuten minkälaisia ilmauksia yritysten kuuluisi käyttää viestinnässään kertoessaan päästöyksiköiden ostamisesta.

Kompensointikohteen valinta Exovella

Alan epävarmuudesta johtuen meille oli tärkeää tiedostaa vastuumme kompensoinnin hankkijana tehdä mahdollisimman huolellinen ja riskitön valinta, jotta toimintamme olisi todennäköisemmin aidosti vaikuttavaa. Sopivan kompensointipalvelun etsiminen alkoi huolellisella taustatutkimuksella. Selvitimme, minkälaisia palveluntarjoajia alalla Suomessa on, ja mihin niiden toiminta oikeastaan perustuu. Tähän vaiheeseen kuului myös kilpailijoiden benchmarkkaus. Ymmärryksen muodostaminen alan käytännöistä ja toimintaperiaatteista salli meille tärkeimpien kriteerien määrittämisen.

Ensinnäkin, valitun hankkeen toiminnan olisi oltava aidosti lisäistä, millä viitataan siihen, että sen seurauksena tapahtuu jotain, mitä ei muuten tapahtuisi. Tämän lisäksi tärkeä tekijä on ajoitus, eli hankkeen tulee olla oikea-aikainen kompensoinnin ajankohtaan nähden, eikä esimerkiksi tapahtua vasta vuosia myöhemmin. Vaikutuksen olisi myös oltava pysyvä, millä viitataan yleisesti vähintään sadan vuoden ajanjaksoon. Jotta voitaisiin puhua aidosti päästöjen kompensoinnista – tai kumoamisesta – on vältettävä kaksoislaskentaa, eli sitä, että ympäristövaikutus lasketaan sekä yrityksen päästökompensaatioksi että osaksi valtion ilmastotavoitteiden saavuttamista. Koska esimerkiksi Suomessa lähes kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat ilmastotavoitteiden piirissä, on täältä vaikea löytää kompensointihankkeita, joissa ei tapahtuisi kaksoislaskentaa.

Halusimme myös varmistaa, että valittu hanke ja sitä myyvä yritys ovat Exoven muidenkin arvojen mukaisia, eli toiminnassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja sosiaalista kestävyyttä. Lisäksi valitsemamme yrityksen olisi oltava läpinäkyvä toiminnassaan.

Taustatutkimuksen perusteella valitsimme muutaman luotettavan ja tunnetun yrityksen vuoropuheluun. Tässä kohtaa Finnwatchin raportista oli paljon hyötyä, sillä se eritteli tärkeimmät kriteerit kompensointihankkeille sekä arvioi alan eri yritysten toimintaa näiden varjossa. Kaikki vuoropuheluun valitsemamme yritykset olivat suoriutuneet selvityksessä hyvin. 

Vuoropuhelujen seurauksena huomasimme konkreettisesti, miten erilaisia toimijoita ja hankkeita alalla on. Halusimme erityisesti tietää eri hankkeisiin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta esimerkiksi ylikompensaation, buffereiden ja tieteellisten auditointiprosessien voimin. Eri kohteet vaihtelivat laajasti myös hinnan osalta.

Päästöjen kumoaminen Nordic Offsetin kanssa

Valitsimme lopulta päästökompensoinnin kohteeksi kaksi Nordic Offsetin tarjoamaa hanketta. Vuodesta 2008 toimintansa aloittanut Nordic Offset on vanhin Suomen vapaaehtoisen päästökompensoinnin markkinalla toimiva yritys, joka tarjoaa standardoituja päästöyksiköitä. Noin 60 prosenttia yksiköistämme kumottiin Intiaan sijoittuvan pienvesivoimahankkeen kautta, ja loput sitomalla hiiltä kansainvälisen pienviljely- ja puunkasvatusohjelman avulla Keniassa. Hankkeista ensimmäinen on Gold Standard- ja CDM-sertifioitu, jälkimmäisellä on VCS- ja CCB-sertifikaatit.

Tästä eteenpäin

Päästöjen kumoamisen tarkoituksena ei ollut vain laskea päästöt yhteen ja kumota ne, vaan selvittää, miten voisimme jatkossa pienentää hiilijalanjälkemme niin, ettei kompensointiyksiköiden hankintaan mahdollisesti tarvitsisi turvautua.

Olemme tehneet päästöjen minimointia varten tarkan suunnitelman, joka linjaa toimenpiteet ja tavoitteet kahdeksassa eri kategoriassa: energiankäyttö, toimitilat, IT-alustat ja oheislaitteet, tietoyhteydet, matkustus, ruoka, lahjat ja palkitseminen, sekä alihankkijat. Esimerkkeinä minimointitoimenpiteistä mainittakoot, että käytämme uusiutuvaa energiaa ja hiilineutraaleja datakeskuksia sekä verkkoyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan, edistämme kiertotaloutta muun muassa ostamalla toimistojen huonekalut kierrätettynä sekä kierrättämällä käyttösyklinsä loppuun tulleet laitteet Exoven sisäisessä huutokaupassa.

Yrityksenä opimme jatkuvasti lisää siitä, miten voimme tehdä toiminnastamme mahdollisimman kestävää. Seuraamme innolla ja mielenkiinnolla alalla tapahtuvaa muutosta ja osallistumme mielellämme keskusteluun ja toimiin kestävämmän ohjelmistokehityksen puolesta.

Lue lisää miltä vastuullisuus näyttää Exovella ja ota katsaus meidän vastuullisuusraporttiin 2022!

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme